شبکه قدرتمندی از پشتیبانان

  شبکه قدرتمندی از پشتیبانان

اطراف بچه ها افراد زیادی برای ابراز محبت و پشتیبانی از آنها وجود دارند. آنها از کسانی که دور و بر خود می بینند الگو می گیرند. والدین، بچه ها، معلمین همه منابع الهام بچه ها هستند. زمانی که معلم و والدین هر دو در زبان آموزی به کودک کمک کنند، او همیشه با زبان در ارتباط است، از والدین خود قوت قلب می گیرد و همیشه در طول روز در تعامل با زبان دوم به سر می برد.

همکاری والدین در خانه قابل فهم تر و بهتر می باشد. والدین می توانند برای کمک به فرزندان خود در یادگیری زبان از اپلیکیشن آموزشی زنبور  استفاده نمایند. تفاوت میان کودکان و بزرگسالان هنگام یادگیری این است کودکان به خودانگیزه بخشی یا self-motivation نیازمند نیستند. این نکته یادگیری را برا این گروه سنی سهل تر می کند.

دانلود از
App Store

دانلود از
Google Play

اپلیکیشن زنبور

دانلود مستقیم