زبان انگلیسی با شعر

زبان انگلیسی با شعر


اشعار کودکانه یکی از روش‏های مناسب برای فراگیری مفاهیم به کودکان است. شعر خوانیبه صورت زبان انگلیسی به کودکان نیز می تواند شیوه مناسبی باشد. اشعارنه تنهادر یادگیری زبان دوم بکار برده می‏شود بلکه دریادگیری زبان مادری نیز اهمیت بسزایی دارد. کودکان ازهمان آغاز تولدبه ریتم وآهنگ علاقه نشان می‏دهند. آنهابه شدت وزیر وبمی صداها حساسند وحتی عکس‏العمل‏های متفاوت به سبک‏های متفاوت موسیقی دارند. همین حساسیت زیر وبم هاست که یادگیری قدرت تکلم آنها راافزایش می‏دهد. استفاده ازاشعار بصورت موزون وریتمیک برای کودکان دررشد شناختی وعاطفی آنها نیز موثر است.موسیقی از طریق تحریک فردبرای دقت بیشتر نسبت به نوع صدا، ریتم، ملودی، آهنگ، جهت صدا … درافزایش حافظه وتمرکز موثر است؛ البته انتخاب نوع مناسب موسیقی، خود جای بحث دارد وباید درمورد آن جانب احتیاط را رعایت کرد ومسلما موسیقیهایی که بجای آرام بخشی به تولید نوعی استرس درفرد میانجامد نمی تواند به تقویت حافظه وتمرکز منجر شود.

زبان انگلیسی را با اپلیکیشن زنبور یاد بگیرید و در اختیار کودکانتان قرار دهید تا بدون استرس زبان را یادبگیرند.

دانلود از
App Store

دانلود از
Google Play

اپلیکیشن زنبور

دانلود مستقیم