فهمیدن کودکان

فهمیدن کودکان

فهمیدن همیشه برتر از صحبت کردن است و توانایی بچه‌های کوچک در فهمیدن را نباید دست کم گرفت، چون آن‌ها عادت دارند تا زبان مادری خود را از انواع سرنخ‌های متنی متوجه شوند.

اگرچه بچه‌ها شاید هر چیزی را که به زبان مادری خود می‌شنوند، نفهمند، آن‌ها اصل مطلب را متوجه می‌شوند – یعنی لغات مهم کمی را می‌فهمند و بقیه را با استفاده از سرنخ های مختلف کشف می‌کنند تا معنا را تفسیر کنند. آن‌ها با تشویق، به زودی مهارت‌های فهمیدن ‘اصلی’ را انتقال می‌دهند تا معنا را در انگلیسی تفسیر کنند.

تشویق ما برای فرزندان شما اپلیکیشن زنبور است تا زبان را یاد بگیرند.

دانلود از
App Store

دانلود از
Google Play

اپلیکیشن زنبور

دانلود مستقیم